Montenegro Croatian English German Macedonian Russian
KORPA
0 artikla - 0,00€ 00000000 PORUČI
Your Cart is currently empty!
 
title_6475823e49c0114032511041685422654
 
title_6475823e49c8515932686701685422654
 
 
title_6475823e49d072823175211685422654
 
 

UPRAVLJANJE OTPADOM

Zakon o upravljanju otpadom („Sl. List RCG“, br.80/05, „Sl.list CG“, br.73/08) u članu 8. propisuje da je Proizvođač otpada dužan da primjeni tehnološki postupak,koristi sirovine i druge materijale i organizuje uslužne djelatnosti na način kojim se proizvodi najmanja količina ili spriječava nastanak otpada.

Takođe je u Zakonu(član 22.) predviđeno da je proizvođač otpada dužan da uradi Plan upravljanja otpadom, ako na godišnjem nivou proizvodi više od 200kg. Opasnog otpada ili više od 40 tona neopasnog otpada. U istom članu predviđeno je da Jedinica lokalne samoprave može obavezati proizvođača otpada da dostavi podatke o proizvedenom otpadu i načinu upravljanja otpadom, ukoliko na godišnjem nivou proizvede više od 10 tona neopasnog otpada.

Prema članu 24. Zakona o upravljanju otpadom saglasnost na plan opasnim otpadom daje nadležni organ državne uprave, dok saglasnost na plan upravljanja neopasnim otpadom daje nadležni organ lokalne uprave na čijoj teritoriji se otpad proizvodi.

Potreba za izradom Plana upravljanja otpadom preduzeća „Fobra“d.o.o.-Podgorica prepoznata je s obzirom da preduzeće proizvodi više od 200 kg. Opasnog otpada, prema odredbama člana 22. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. List RCG“, br.80/05, „Sl. List RCG“, br.73/08), a na osnovu Saglasnosti na plan upravljanja otpadom br.08-3442/5-2011 od 14.05.2012.godine.

Otpadni akumulatori

Akumulatori su izvori energije koji pretvaranjem električne energije u hemijsku (punjenje) akumulira određeni dio dovedene električne energije.Priključkom potrošača na polove akumulatora vrši obrnuti proces odnosno pretvaranje hemijske u električnu energiju (pražnjenje akumulatora). Sastoji se od jednog ili više članaka koji sadrže dvije vrste elektroda (katodu i anodu) koje su uronjene u elektrolit.

Tokom punjenja olovnih akumulatora odigravaju se složene elektrohemijske reakcije sa elektrolitom (razblažena sumporna kisjelina odgovarajuće koncentracije), na pozitivnoj elektrodi (anodi) olovo-sulfat prelazi u olovo-dioksid (PbO2), a na negativnoj elektrodi (katodi) stvara se metalno olovo. Istovremeno, povećava se koncentracija sumporne kisjeline (H2SO4) 

Akumulatori koji se iz preduzeća „Fobra“ d.o.o. Podgorica, distribuiraju na teritoriji RCG, imaju tačno preciziran garantni rok od 2 godine od dana kupovine.

Kada bi se eventualno primjenile mjere za spriječavanje proizvodnje otpada ili smanjenje količina otpada moguće posljdice su ugrožavanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju, odnosno neispravnosti motornih vozila. Na bazi izloženog smatramo da nije preporučljivo spriječiti proizvodnju i smanjenje količina otpadnih akumulatora. Prema tome, u nastavku Plana biće opisane mjere za spriječavanje negativnog uticaja svih navedenih vrsta otpada na životnu sredinu.

Kompletan prostor u kojem će se privremeno skladištiti sve vrste otpada mora biti strogo kontrolisan, bez mogućnosti nedozvoljenih ulazaka u isti.

Preduzeće Fobra d.o.o. je ovlašćeni sakupljač OPASNOG OTPADA na teritoriji Crne Gore.

 

                   

 

Firma „FOBRA“ D.O.O. sa sjedištem Trg Nikole Kovačevića br.11, Podgorica, upisano je u Sudski registar pod rednim brojem 5-0200733/11, registrovano 2004 god. i od tada radi u kontinuitetu do današnjeg dana.

„FOBRA“ D.O.O. radi kao uvoznik i distributer:

  • Akumulatora „START EXTREME“, „TROJAN“

Kontakt podaci

  • Email office@fobra.me
  • Telefon +382(20)219-675 | +382(20)219-676 | +382(20)219-677 | +382(20)219-678 |
  • Adresa Pete Proleterske Brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora
Top